شاید اسم ویندوز اینسایدر کم و بیش به گوشتان خورده باشد و در گوشه و اطراف اسم آن را شنیده باشید. اما ویندوز اینسایدر ها چه کسانی هستند و چه کاری انجام می دهند؟ آیا ما هم میتوانیم ویندوز اینسایدر شویم؟ شاید این سوال ها…